Cách xin miễn giảm hoãn lãi ngân hàng do Covid

Cách xin miễn giảm hoãn lãi ngân hàng do Covid

Thực trạng

Trong tình hình dịch Covid kéo dài và gây khó khăn cực lớn tới kinh tế của từng cá nhân, doanh nghiệp. Và tất nhiên, việc trả những khoản nợ, khoản góp tại các Ngân hàng, công ty tài chính ( FE, Home Credit, VietCredit,…) là điều vô cùng khó khăn.

Thấu hiểu điều này, Chính phủ lập tức điều chỉnh và văn bản hướng dẫn từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam để hỗ trợ người dân trong thời kỳ khó khăn.

Căn cứ

Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 03 năm 2020

Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02 tháng 04 năm 2021

Đối tượng

Đối tượng hỗ trợ

 1. Tổ chức tín dụng
 • Các tổ chức tín dụng nhà nước.
 • Các ngân hàng thương mại cổ phần đô thị
 • Các ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn.
 • Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Các ngân hàng liên doanh.
 • Các công ty tài chính.
 • Các công ty cho thuê tài chính.
 • Văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài.

 

Ví dụ: Các ngân hàng Việt Nam: Agri, vietcom, techcom, vietin,… Các tổ chức tín dụng như FE, Home, Vietcredit,…

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Ví dụ: Shinhan, HSBC,…

Đối tượng nhận hỗ trợ

 1. Cá nhân
 2. Doanh nghiệp
 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 4. Khác

Nội dung chính

Theo thông tư số 03/2021/TT-NHNN, thì các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có điều chỉnh, hỗ trợ người dân, người vay nợ trong việc:

 • Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
 • Miễn, giảm lãi, phí
 • Giữ nguyên nhóm nợ

 

Tuy nhiên, kèm theo đó là một số điều kiện nhất định mà người vay nợ cần biết để tránh mất thời gian công sức và yêu cầu vượt quá khả năng của ngân hàng:

 

1.Về mặt thời gian trong hợp đồng vay

  • Phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.
  • Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021.

 

2. Về mặt số dư nợ

 • Còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán trừ các khoản bên dưới
 •  Khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/03/2020
 • Khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020quá hạn trước ngày 17/5/2021 

 

3. Về thu nhập/doanh thu phải được ngân hàng đánh giá là không có khả năng trả nợ do Covid

4. Khoản nợ do vi phạm pháp luật (bản án,…) thì không được xem xét

5. Thời gian hoãn, miễn, giảm nợ không được quá 12 tháng kể từ khi được chấp nhận

6. Phần được giảm, miễn, hoãn thì theo quy định nội bộ của mỗi tổ chức 

 

Cách thực hiện

Việc quy định về chính sách miễn, giảm, hoãn lãi theo quy định riêng từng tổ chức tín dụng sao cho phù hợp. Tuy nhiên sẽ có các bước như sau:

 1. Liên hệ nhân viên ngân hàng quản lý hồ sơ của mình hoặc gọi Hotline
 2. Làm đơn xin miễn giảm
 3. Nộp và chờ ký quyết định

Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. Năm 20..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm mức lãi suất và giữ nguyên nhóm nợ)

Kính gửi: Ngân hàng………………

 

– Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

– Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

– Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ngân hàng nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Ngân hàng nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

– Căn cứ hợp đồng vay tín dụng số………

 

Tôi tên là: NGUYỄN TUẤN TÚ           Sinh ngày: 05/07/1993

CMND/CCCD số: 068193008888

Cấp ngày: 05/07/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 11 Ký Con, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ hiện tại: 23 đường 6, phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Nghề nghiệp: Luật sư

Số điện thoại: 0829.867.666

 

Tôi là bên vay trong hợp đồng vay tín dụng số…………… được ký kết vào ngày…/…/…. giữa tôi và Ngân hàng ……… với số tiền là:……. VNĐ.

Nội dung hợp đồng có ghi rõ số tiền vay và mức lãi suất hàng tháng mà tôi phải trả là:…..VNĐ.

Ngoài ra, tôi có đăng ký mở thẻ tín dụng …. tại Ngân hàng…………

Hiện tại, thiệt hại do hậu quả của tình dịch dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dẫn đến việc doanh thu, nguồn thu nhập của tôi bị sụt giảm nghiêm trọng, thực sự gây khó khăn cho việc thực hiên nghĩa vụ trả nợ đúng hạn theo hợp đồng và việc chi trả tiền gốc, lãi hàng tháng cho phía Ngân hàng. Do đó, số tiền gốc và lãi phải trả cho ngân hàng mỗi tháng giờ trở thành một gánh nặng rất lớn cho bản thân tôi cũng như gia đình.

 

Xét thấy:

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-NHNN về các điều kiện để được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ:

 

Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
1. Phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.
2. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021.
3. Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;
b) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/03/2020;
c) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021.
4. Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.
5. Khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.
6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.
7. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid – 19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
8. Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 31/12/2021.”

 

Điều 5. Miễn, giảm lãi, phí

 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid – 19.
 2. Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại Thông tư này thực hiện đến ngày 31/12/2021.”

 

 “Điều 6. Giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ

 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/01/2020 đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 như sau:
 2. a) Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quy định tại Điều 4 Thông tư này;
 3. b) Số dư nợ được miễn, giảm lãi quy định tại Điều 5 Thông tư này;
 4. c) Số dư nợ quy định tại điểm a, b khoản này bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/3/2020.
 5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 10/6/2020 như sau:
 6. a) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu đối với số dư nợ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư này;
 7. b) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày khoản nợ bị chuyển quá hạn đối với số dư nợ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư này;
 8. c) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện miễn, giảm lãi lần đầu đối với số dư nợ quy định tại Điều 5 Thông tư này.
 9. Đối với số dư nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn trong hạn theo thời hạn cơ cấu lại, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải áp dụng nguyên tắc điều chỉnh, phân loại lại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 10. Đối với số dư nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này quá hạn theo thời hạn cơ cấu lại mà không được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 11. Đối với số lãi phải thu của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) theo quy định tại Thông tư này, kể từ ngày được cơ cấu lại, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không hạch toán thu nhập (dự thu) mà theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu; thực hiện hạch toán vào thu nhập khi thu được theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 12. Kể từ ngày 01/01/2024, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phân loại đối với toàn bộ dư nợ, cam kết ngoại bảng của khách hàng, bao gồm cả số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư này.”

 

Căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân và đánh giá khả năng trả nợ, xét thấy bản thân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trên để được xem xét áp dụng các chính sách theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

 

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Ngân hàng……………… tạo điều kiện xem xét về trường hợp của tôi, hỗ trợ cho tôi về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ, giảm mức lãi suất ngân hàng hàng tháng và giữ nguyên nhóm nợ trong thời gian từ nay đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 để tôi và gia đình có thể nhanh chóng sắp xếp trả đủ số nợ với ngân hàng.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

 

Related Posts
7 Comments
đinh phương nam

a ơi e đanng vay ngân hàng tp bank do ảnh hưởng dịch mấy tháng e k đi làm mà giờ e phải đi tù e muốn xin trả gốc thì có được không anh

Phan Thị Ánh Nguyệt

Mình muốn xin mẫu đơn miễn giảm trả nợ ngân hàng Homcredit trong vài tháng ạ. Hiện tại dich bệnh khó khăn mình không còn khả năng để trả nợ ngân hàng ạ.

Loan

A ơi cho e hỏi chút dc ko ạ
Nhà e có vay ngân hàng AGRIBANK 2ti.hợp đồng 1nam trả vốn 400tr/năm. Từ 28/7/2020.vốn vay về sữa nhà. Và có làm ăn. Nhưng dịch bệnh thất bại cv.vẫn đóng lãi đều. Nhưng ko có vốn trả gốc 400tr/năm. 28/8/2021 hạn chót. E có thể làm đơn nộp xin hoãn trì trả vốn dc ko a.

Loan

Bên ngân hàng cho e hạn chót 28/8/2021.buộc phải trả nợ gốc 400tr.Bên ngân hàng có dt nói e ko trả ngân hàng nộp đơn lên tòa. Và đưa vô nợ xấu nhóm 5 gì đó.e nói e làm đơn nộp xin hoãn trì trả vốn. Nhưng ngân hàng nói e không nằm trong nhóm khó khăn covid.e thật sự hoang mang. Mong a giải thích giúp e ngân hàng nói như vậy có đúng ko ạ .e xin cảm ơn a

tâm huỳnh

Xin hỏi Luật Sư gửi đơn đến ngân hàng bằng hình thức nào ạ.Xin cảm ơn

Đào Phú Khanh

xin được giúp đỡ !!!

Phan dinh Sơn

Dịch bệnh k làm gì ra tiền

Leave a Reply

%d bloggers like this: