Lĩnh vực

Hôn nhân Gia Đình

Thủ tục Ly hôn trong và ngoài nước, Chia tài sản, Trợ Cấp, Quyền nuôi con, Ngoại Tình, ...

Bất Động Sản/ Đất Đai

Mọi loại thủ tục về đất đai và án đất đai: Chia tách thửa, chuyển đổi mục đích, Mua bán, Án tranh chấp,...

Giao Thông

Mọi loại thủ tục về giấy tờ, bồi thường, tai nạn và các thủ tục hành chính khác,...

Dân sự

Bồi thường thiệt hại, giao dịch dân sự, thừa kế và các giấy tờ thủ tục pháp lý khác,...

Doanh Nghiệp

Thành lập, mua bán, sáp nhập, xin vốn đầu tư, xin giấy phép con, tư vấn ngành nghề, bảo trợ doanh nghiệp

Hình sự

Thủ tục, trình tự khởi tố, thời hạn xử lý và các vấn đề khác liên quan tới trách nhiệm hình sự,...

Lao Động

Thủ tục, trình tự khởi tố, thời hạn xử lý và các vấn đề khác liên quan tới trách nhiệm hình sự,...

Thuế

Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ gia tăng, quy trình nộp thuế, đối tượng chịu thuế và các vấn đề khác,...

Hành Chính

Quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội khi được trao quyền hành để thực hiện các chức năng trong quản lý nhà nước hiện nay,...

Y tế

Quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,...