Vật Tư Y Tế

Sự khác nhau giữa nhà thuốc và quầy thuốc

Mặc dù nhà thuốc và quầy thuốc đều là các đơn vị bán lẻ thuốc. Phục vụ nhu cầu mua thuốc chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân, hoạt động dưới sự quản lý của Nhà nước và tuân thủ đúng những quy định ngành Dược. Tuy nhiên giữa nhà thuốc và quầy thuốc vẫn có những điểm khác nhau cơ bản.