Hôn Nhân-Gia Đình

VỢ GIAO DỊCH TÀI SẢN CHUNG KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỒNG CÓ ĐƯƠNG NHIÊN VÔ HIỆU

Pháp luật hiện hành có quy định đầy đủ về vấn đề tài sản chung của vợ chồng là tài sản được hình thành trong thời kì hôn nhân, việc định đoạt tài sản này phải được sự đồng ý của vợ chồng. Do đó, liên quan đến các giao dịch bằng tài sản chung của vợ chồng mà chỉ có một bên vợ hoặc chồng quyết định thì những giao dịch đó có thể vô hiệu.