An Toàn Thực Phẩm

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh ngành nghề có liên quan đến thực phẩm phải có đủ sức khỏe để đảm bảo hoạt động của cơ sở. Khám sức khỏe là một trong những yêu cầu cơ bản trong thủ tục xin cấp giấy phép.

Phải tham gia tập huấn kiến thức về  VSATTP. Chủ cơ sở sẽ phải trải qua một bài kiểm tra liên quan đến VSATTP, nếu trả lời đúng 80% câu hỏi thì đáp ứng yêu cầu.